Általános Szerződési Feltételek - Xiaomi Planet

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

érvényes és hatékony a Webhely működtetése és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti hozzájárulás megadása céljából

I. cikk

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek részletesen meghatározzák a Társaság és a Látogató között a Weboldal tartalmának böngészéséből eredő jogviszony kereteit. A látogatókat az ezen általános szerződési feltételek által szabályozott szabályok kötik attól a pillanattól kezdve, amikor a látogató státuszt megszerzik.

1.2 Az ezen általános üzleti feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság területén érvényes és hatályos vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok, különös tekintettel a sz. 513/1991 Coll. Módosított kereskedelmi törvénykönyv és 185/2015. Sz., A módosított szerzői jogi törvény (a továbbiakban a megfelelő nyelvtani formában a "Szerzői jogi törvény" -nek is nevezik), függetlenül attól, hogy a Látogató vagy az Ügyfél külföldön bejegyzett gazdasági társaság, vagy természetes személy, aki állampolgár A Szlovák Köztársaság vagy más államok, például a Szlovák Köztársaság.

1.3 A Társaság olyan gazdasági társaság, amelyet a vonatkozó nyilvántartásokba hoztak létre, hoztak létre és regisztráltak a Szlovák Köztársaságban érvényes és hatályos vonatkozó, általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően, és felhatalmazást kap arra, hogy üzleti tevékenységet folytasson annak érdekében, hogy a Webhely és az Internet alkalmazás üzemeltetője lehessen és licencet adjon. ezen általános feltételek szerint.

1.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a Weboldal egy weboldal, amelynek tartalma a szokásos internetes böngészőben jelenik meg a Látogatónak vagy az Ügyfélnek, miután megadta a domain címet www.xiaomiplanet.sk néven, vagy akkor jelenik meg, amikor a látogatókat átirányította egy másik webhelyről. A kétségek elkerülése érdekében meg kell határozni, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a Weboldal a Webhelynek azt a részét jelenti, amelyet egy aldomain címen keresztül egy domain címre azonosítottak e bekezdés első mondata alapján. A Webhely üzemeltetője. A Társaság dönt a Weboldal tartalmáról, különös tekintettel a Webhely felépítésére, részeinek és egészének grafikus ábrázolására, a Weboldal Tartalmának összetételére, a szükséges és közzétett információk körére és helyére.

1.5 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a Weboldal tartalma minden olyan multimédiás, grafikus, szöveges vagy egyéb, az internetes alkalmazástól eltérő tartalom, amelyet a Látogató a Weboldal böngészése vagy a Webhely böngészése közben jelenít meg. A Társaság minden olyan szerzői vagy más személy tulajdonjogát gyakorolja, akik kreatív szellemi tevékenységükkel hozzájárultak a szóban forgó tartalom létrehozásához, és ezzel egyidejűleg minden olyan joggal rendelkeznek a Webhely Tartalmához, amelyet a szellemi tulajdonjogok, mint oltalom tárgya nem véd. Valahányszor a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Weboldal Tartalom kifejezést használják, ez a Weboldal egészének és egyben annak minden részének tartalmát jelenti, hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek. A Társaság előzetes beleegyezése nélkül a Látogatónak nincs joga a Weboldal tartalmának vagy annak bármely részének felhasználására, csak a Weboldal böngészése során.

1.6 A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában a látogató olyan természetes vagy jogi személy, aki a szokásos internetes böngésző címsorába írja be a domain címét: www.xiaomiplanet.sk vagy a kérdéses domain cím egyik aldomainjének címét, és megjeleníti a Webhely tartalmát, ill. főként, de nem kizárólag, az internetes keresőmotoros környezetből vagy egy másik webhelyről fogják átirányítani a Webhely tartalmára, és a Webhely tartalma megjelenik.

1.7 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában technikai eszköz olyan eszköz, amely hardveres és szoftveres berendezéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a webhelyhez való kapcsolódást az elektronikus kommunikációs hálózati Internet környezetében, a weboldal tartalmának megtekintését és a szolgáltatás használatát, különös tekintettel a személyi számítógépre vagy laptopra, táblagépre vagy okostelefonra. A Weboldal böngészésével vagy az Internet alkalmazás használatával kapcsolatos technikai felszerelések használata kizárólag a Webhelyet böngésző személy felelőssége.

1.8 Ezen általános szerződési feltételek alkalmazásában a GDPR az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2016/679 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 27. április 2016-i (EU) 95/46 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

1.9 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a személyes adatok védelméről szóló törvény a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának sz. 18/2018. Sz. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosított módosításáról.

cikk II

A Weboldal megtekintésének szabályai

2.1 A Látogatónak joga van megtekinteni a Weboldal tartalmát a Műszaki eszközök segítségével.

2.2 A Látogató köteles úgy eljárni, hogy a Webhelyet és a Weboldal Tartalmának bármely részét úgy böngéssze, hogy tevékenységei ne sértsék a Társaság vagy más Látogatók vagy harmadik felek jogait. Ilyen beavatkozás esetén a Látogató a beavatkozás következményeiért önállóan, a Társaság részvétele nélkül felelős.

2.3 A Látogató fizikailag nem töltheti le a Weboldal tartalmát vagy annak bármely részét a Weboldalról a Műszaki eszközbe, a Társaság által kijelölt Weboldal Tartalmán túl, a Technikai Eszközre történő letöltésre, és nem készíthet semmilyen vizuális, audio vagy audiovizuális képet a Weboldal tartalmából. rekord. Abban az esetben, ha a Látogató megszegi ezeket a kötelezettségeket, ő felel a Társaság, más Látogatók vagy harmadik felek által okozott károkért.

2.4 A Látogatónak joga van letölteni a Weboldal Tartalmának a Társaság által erre a célra kijelölt részét, feltéve, hogy ebben az eljárásban köteles betartani a Társaság utasításait. A Társaság utasításainak be nem tartása esetén a Látogatónak a kár megtérítésére vonatkozó bármely joga lejár.

2.5 Abban az esetben, ha a Weboldal tartalma a Látogató véleményének vagy más véleménynyilvánításnak egy adott tényről való kinyilvánítására szolgál, a Látogató köteles eljárni az Art. II. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 2.2. Abban az esetben, ha ilyen beavatkozás várható vagy bekövetkezik, a Társaság fenntartja a jogot, hogy egy ilyen véleményt egyoldalúan eltávolítson a Weboldal tartalmáról. A kétségek elkerülése érdekében kikötik, hogy a Társaság nem felelős semmilyen, a Weboldalon keresztül kifejtett véleményért; A Látogató kizárólagos felelősséggel tartozik a vélemény vagy más nyilatkozat tartalmáért és a Szlovák Köztársaság területén érvényes és hatályos, általánosan kötelező érvényű jogszabályok esetleges megsértéséért.

2.6 A látogató nem akadályozhatja meg a többi beszélgetőt, hogy megvitassák vagy hozzáadják a hozzászólásokat a beszélgetésekhez, és nem élhet vissza a megbeszélésre szánt területtel, különösen személye, más személyek, áruk vagy szolgáltatások népszerűsítésére.

2.7 A látogató nem jogosult semmiféle jutalomra, ha a vitába vagy a fórumba posztolt.

2.8 A Látogató kötelezettségei megszegése esetén a Társaság jogosult eltávolítani minden olyan tartalmat, amelyet a Látogató hozzáadott a Weboldal környezetéhez.

2.9 Kikötött, hogy a Társaságnak joga van ideiglenes vagy állandó iratokat tárolni a Látogató Műszaki Eszközében, az ún. sütik, amelyek megkönnyítik a Társaság és a Látogató közötti kommunikációt. A Látogatónak ezt a tényt is meg kell erősítenie, ha rákattint a vonatkozó linkre, amely hozzájárul ahhoz, hogy hozzájáruljon a szóban forgó fájlok műszaki berendezésekben történő tárolásához.

III

A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 A Társaság biztosítja, hogy a Weboldal megszakítások és egyéb megszakítások nélkül elérhető legyen. A Weboldal megszakadása vagy meghibásodása a felelősséget kizáró körülmények miatt az Art. A jelen Általános Szerződési Feltételek VIII. A Weboldal megszakadása vagy meghibásodása a Társaság rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatási beavatkozásai miatt szintén nem minősül kötelezettségszegésnek.

3.2 A Társaság köteles minden olyan műveletet végrehajtani, amely a Látogatótól objektíven elvárható a Társaság üzleti, gazdasági és vagyoni háttere tekintetében, a Látogató vagyonának károsodásának megakadályozása érdekében. A Társaság nem vállal felelősséget a Látogató tulajdonában bekövetkezett károkért, amelyek kötelezettségeik megszegése miatt keletkeztek.

3.3 A Társaságnak egyéb jogai és kötelezettségei vannak a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései alapján.

3.4 A Társaság fenntartja a jogot, hogy ezeket az általános feltételeket egyoldalúan kiegészítse vagy módosítsa, amint azt a Társaság, a Látogatók vagy harmadik felek jogainak vagy jogos érdekeinek védelme megköveteli.

IV-es cikkely

DAM MEGELŐZÉS ÉS KÁROK

4.1 A Társaság és a Látogató fokozott figyelmet kell fordítania a károk megelőzésére, különös tekintettel a károk általános megelőzésére. A Látogató köteles értesíteni a Társaságot azokról az akadályokról, amelyek megakadályozzák vagy megakadályozzák a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését, valamint a meg nem felelés következményeit. Az információkat indokolatlan késedelem nélkül kell megadni, miután a felelős fél tudomást szerzett az akadályról, vagy megfelelő gondossággal tudott tanulni.

4.2 A jogviszonyban részt vevő valamennyi félnek joga van a jogviszony másik felének kötelezettségszegése miatt okozott kár megtérítéséhez, kivéve, ha a felelősséget ezen általános feltételek kizárják.

4.3 Abban az esetben, ha valamely körülmény kizárja a Társaság felelősségét, a Társaság köteles haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet ezekről a körülményekről.

V. cikk

VITARENDEZÉS

5.1 A jogviszonyban részt vevő felek ezen általános feltételek szerint vállalják, hogy megtesznek minden rendelkezésre álló intézkedést a felelősségteljes mulasztásból eredő esetleges nézeteltérések és viták kifejezett megoldására, valamint a helyzet közös megegyezéssel történő megoldására. Azok a viták, amelyek a jelen általános szerződési feltételek szerinti kötelezettségek elmulasztása miatt merülhetnek fel, a Szlovák Köztársaság illetékes általános bíróságai előtt, a Szlovák Köztársaság területén érvényben lévő és hatályos, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint kerülnek eljárás alá.

cikk VI

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1 A cikk tartalmában használt terminológiának ugyanaz a jelentése, mint a GDPR és a személyes adatok védelméről szóló törvény tartalmában használt terminológiának.

6.2 Ezen általános szerződési feltételek jelen cikkében az érintett személy a Látogatót jelenti, ha természetes személy. Az üzemeltető a Társaság.

6.3 A társaság a Kbt. 6. bekezdés 1 levél b) A GDPR feldolgozza az Érintett személyes adatait, amelyek: név, vezetéknév, e-mail cím.

6.4 Az érintett kijelenti, hogy személyéről minden személyes adatot szabadon és komolyan adott a Társaságnak, és hogy ebben az eljárásban való akarata valós és hibátlan volt, ugyanakkor kijelenti, hogy az általa szolgáltatott összes személyes adat teljes, aktuális és valós, és csak az érintettre vonatkozik. amely személyes adatokat szolgáltat.

6.5 A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az

a) az Érintett hozzájárulásának megadása a személyes adatok feldolgozásához az Art. 6. bekezdés 1 levél b) GDPR.

6.6. A személyes adatok feldolgozása céljából az Art. VI. Bekezdés A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.4. Pontja a személyes adatoknak a Társaság általi gyűjtését, tárolását és feldolgozását, valamint azok felhasználását a Weboldalnak az érintett személy és más érintett személyek általi használatával összefüggő tevékenységekben, ideértve az érintettel folytatott bármilyen kommunikációt, valamint a társaság saját marketing céljait. információk a Weboldalról vagy a Társaság egyéb szolgáltatásairól vagy termékeiről, beleértve elektronikus úton (e-mail, sms) is.

6.7 Az érintett teljes felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyeket a helytelen vagy elavult személyes adatok, vagy az érintetttől eltérő személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala okoz.

6.8 Az érintettnek joga van bármikor írásban visszavonni a beleegyezést. A hozzájárulás visszavonása a társaságnak történő átadásának napján lép hatályba.

6.9 Személyes adatok Az érintettet a személyes adatok védelméről szóló törvény és a GDPR rendelkezései szerint védik.

6.10 A Társaság vállalja, hogy minden intézkedést megtesz az Érintett személyes adatainak hatékony biztonsága, valamint az Érintett minden adatának, adatbázisának és levélfájljának elvesztése, megrongálása vagy megsemmisülése ellen.

6.11 A Társaság az Art. 13 A GDPR a következő információkról értesíti az érintettet:

Üzemeltető azonosító adatai:

Planets sro, ID 52 215 113
székhelye: Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info (at) xiaomiplanet.sk

A személyes adatok feldolgozásának célja cikk rendelkezése határozza meg. VI. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 6.6.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja számú rendelkezése határozza meg. VI. Bekezdés 6.5 általános szerződési feltételek,

A személyes adatok listája cikk rendelkezése határozza meg. VI. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 6.3.

6.12 Különleges esetekben, ha az internetalkalmazás megfelelő használatához szükséges és szükséges az Érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő átadása vagy a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása, a Társaság információt szolgáltat az Érintettnek.

6.13 A Társaság az Érintett személyes adatait legfeljebb 10 évig, ill. amíg az érintett hozzájárulását visszavonják.

6.14 Az érintettnek joga van kérni a Társaságtól az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítésének jogát, a személyes adatok törlésének jogát vagy a személyes adatok korlátozásának jogát, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás és a személyes adatok továbbításának jogát.

6.15 Abban az esetben, ha gyanú merül fel a személyes adatainak indokolatlan feldolgozásáról, az érintettnek joga van javaslatot benyújtani a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. §-a szerinti eljárás megindítására.

6.16 Az érintett személy jogairól szóló tájékoztatás A Társaság felhívja az érintett személy figyelmét az Art. Cikk 15–22. 34 GDPR, amely szerint az érintett személy a következő jogokkal rendelkezik:

Cikk alapján a személyes adatokhoz való hozzáférés joga. 15 GDPR: Az érintettnek joga van a Társaságtól megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e. Az érintettnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és az Art. VI. Bekezdés Ezen általános szerződési feltételek 6.3.

A személyes adatok helyesbítésének joga az Art. 16 GDPR: Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó helytelen személyes adatokat. A személyes adatok feldolgozásának célját illetően az Érintettnek joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat.

A személyes adatok törlésének joga az Art. 17 GDPR: Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az érintett a törlés jogát gyakorolta, és ha (A) a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat megszerezték, vagy (B) az érintett visszavonja a beleegyezését, amely alapján a személyes adatok kezelése megtörténik, és a személyes adatok kezelésének nincs más jogalapja, (C) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és a személyes adatok kezelésének nincs jogos oka. a személy kifogásolja a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozását, F) személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások felajánlásával kapcsolatban szereztek.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog az Art. 18 GDPR: Az érintettnek joga van a Társasághoz, hogy korlátozza az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, ha: (A) az érintett tiltakozik a személyes adatok pontossága ellen abban az időszakban, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, (B) a személyes adatok kezelése törvénytelen a Az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett korlátozza azok felhasználásának korlátozását, (C) a Társaságnak már nincs szüksége személyes adatokra a személyes adatok kezelése céljából, hanem az érintettre van szüksége jogi igény benyújtására, (D) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és mindaddig, amíg nem ellenőrizzük, hogy a Társaság jogos okai felülmúlják-e az Érintett jogos okait. A Társaság köteles tájékoztatni az érintettet, akinek a személyes adatainak kezelését korlátozzák, mielőtt a személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás bekövetkezne, és mielőtt a személyes adatok kezelésének korlátozása megszűnik.

Cikk szerinti személyes adatok helyesbítésével, törlésével vagy kezelésének korlátozásával kapcsolatos információkhoz való jog. 19 GDPR: A Társaság az Érintett kérésére köteles tájékoztatni az Érintettet azokról a címzettekről, akiknek a Társaság értesítette a személyes adatok helyesbítését, a személyes adatok törlését vagy a személyes adatok kezelésének korlátozását.

A személyes adatok továbbításának joga az Art. 20 GDPR: Az érintettnek joga van arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megszerezze a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a Társaság számára nyújt, és joga van átadni ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek.

A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga az Art. 21 GDPR: Az érintettnek joga van kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen saját jogi helyzete alapján, mivel a személyes adatok feldolgozása közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges, vagy mert az adatkezelés törvényes célokból szükséges. a Társaság vagy egy harmadik fél érdekei, beleértve az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotást. A Vállalat nem dolgozhat tovább személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja a személyes adatok kezeléséhez szükséges jogos érdekeket, amelyek felülmúlják az Érintett jogait vagy érdekeit, vagy a jogi igény érvényesítésének okait. Az érintettnek joga van kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen marketingre vonatkozik.

6.17. Az Art. GDPR 22 Az érintettnek joga van arra, hogy ne kerüljön olyan döntés alá, amely kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapul, ideértve a profilalkotást is, és amelynek joghatásai vannak őt érintő vagy hasonlóan jelentősen.

6.18 Az Art. A GDPR 34 szerint az Érintettnek joga van a Társaságot indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a személyes adatok megsértéséről, ha a személyes adatok védelmének ilyen megsértése magas kockázatot jelenthet egy természetes személy jogainak megsértésére.

6.19 A Társaság köteles az érintettet kérelme alapján tájékoztatni az Art. GDPR 13. cikk és értesítések Cikk 15–22. 34 GDPR személyes adatainak feldolgozásáról. A Társaság köteles az információkat papíron vagy elektronikus formában megadni, általában ugyanabban a formában, amelyben a kérelmet benyújtották. Az Érintett kérésére a Társaság szóban is szolgáltathat információkat, ha az Érintett személy más hiteles módon igazolja személyazonosságát. Cikk szerinti jogainak gyakorlása során. A GDPR 15–22. Között köteles együttműködést biztosítani az érintett személy számára.

6.20 A Társaság köteles tájékoztatni az Érintettet az Art. VI. Bekezdés A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.16. Pontja az érintett személy kérésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül. A Társaság indokolt esetben ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatja, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát, akár többször is. A Társaság köteles az ilyen érintett meghosszabbításról a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet, a meghosszabbítás okaival együtt.

6.21. Cikk szerinti információ VI. Bekezdés A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.16-át a Társaság ingyenesen biztosítja.

6.22. Amennyiben a Társult vállalkozás kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen annak ismétlődő jellege miatt, a Társaságnak joga van az Érintettet ésszerű díjat felszámítani, figyelembe véve az információszolgáltatás adminisztratív költségeit, vagy ésszerű díjat, figyelembe véve a bejelentés adminisztratív költségeit, vagy ésszerű díjat, figyelembe véve a kért intézkedés adminisztratív költségeit. , vagy megtagadhatja a megkeresés teljesítését.

6.23 Az Érintett jogainak korlátozásáról az Art. A GDPR 23. cikke és a személyes adatok védelméről szóló törvény 30. § A Társaság tájékoztatja az Érintettet, ha a korlátozás célja nem kerül veszélybe.

cikk VI

Cookie-k és harmadik felek szolgáltatásai

7.1 Weboldalunk sütiket használ a látogatók szolgáltatásainak javítása érdekében. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe vagy mobileszköze / táblagépe vagy telefonja / az Ön által látogatott webhely tárol. Amikor legközelebb ugyanarra a webhelyre látogat, akkor ezek lehetővé teszik, hogy ugyanazokat a beállításokat használja. A sütik személyazonosításra alkalmas információkat tartalmaznak, például az Ön nevét vagy e-mail címét - természetesen csak akkor, ha korábban megadta ezeket az információkat a webhelynek.

7.2 A sütik megkönnyítik webhelye használatát. Például a webhely emlékszik arra, hogy a becenevével van bejelentkezve, és a következő betöltéskor nem kell újból megadnia bejelentkezési adatait. A sütik használata nem sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeket, nem használjuk őket személyes adatok gyűjtésére.

7.3 A sütik lehetnek ideiglenesek vagy véglegesek. Ideiglenes sütik vagy a munkamenet sütik törlődnek, amikor bezárja a webböngésző ablakát. Állandó sütik a böngésző ablak bezárása után is a számítógépén maradnak. Ezeket a sütiket ezután csak az őket létrehozó szerver olvashatja el.

7.4 A sütik használatát az internet böngészőjében lehet beállítani. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a sütiket. A böngészője segítségével elutasíthatja a sütiket, vagy csak bizonyos sütik használatát állíthatja be.

7.5 Az összegyűjtött sütiket főként a Google Inc. szolgáltatáson keresztül dolgozza fel a Google Inc. Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Az összegyűjtött sütiket később a Google Inc. dolgozza fel. címen elérhető adatvédelmi irányelveknek megfelelően https://policies.google.com/privacy

7.6 A weboldalon a Facebook és az Instagram közösségi hálózatok sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik a hirdetések jobb célzását. A sütikből származó adatokat közvetlenül üzemeltetőik szerzik be

7.7 A Társaság harmadik féltől származó alkalmazásokat és szolgáltatásokat használ a Weboldalon, és azok használatát speciális feltételek szabályozzák, amelyek a következő linkeken érhetők el:

- hírlevél szolgáltatás: MailerLite (https://mailerlite.com)

- cikkértesítési előfizetési szolgáltatás: OneSignal (https://onesignal.com)

- cikk-megjegyzés szolgáltatás: Disqus (https://disqus.com)

cikk VII

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 12.2.2019. február XNUMX-én lépnek hatályba és lépnek hatályba a Weboldalon történő közzétételükkel.

8.2 Az ezen általános szerződési feltételek által szabályozott jogviszonyban résztvevők minden jogára és kötelezettségére a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, és a jogviszony résztvevői közötti vitákat a Szlovák Köztársaság általános bíróságai fogják megvizsgálni és eldönteni.